Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen informointiasiakirja Uratehtaan toimintaan osallistuville, muille sidosryhmille ja verkkosivujen käyttäjille.

 

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry / Uratehdas (”Yhdistys”), y-tunnus 2282714-8

Osoite: Otavalankatu 9 A, 33100 Tampere

Sähköposti: uratehdas@gmail.com

 

2. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Mikko T. Niemi
Hallituksen puheenjohtaja

Osoite: Otavalankatu 9 A 3, 33100 Tampere

Sähköposti:  mikko.ta.niemi@outlook.com

Puhelin:  050 5588 957

 

3. Tapahtumahallinta- ja palauterekisteri

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen järjestämään toimintaan ilmoittautuneiden henkilöiden ja yritysten  tietoja.

 

4. Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: tapahtumien ja -palveluiden järjestäminen, tapahtumiin liittyvän viestinnän toteuttaminen, maksuseuranta, Yhdistyksen sisäinen tilastointi ja toiminnan kehittäminen, sekä raportointi rahoittajatahoille.

 

5.  Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyperusteet

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja henkilön itse antamana toimintaan ilmoittautuessa, tilaisuuksiin ilmoittautuessa sekä toiminnasta erottaessa (käsittelyperusteet: ilmoittautumisen yhteydessä syntyvä sopimus, henkilön suostumus):

Nimitiedot

Osoitetiedot

Syntymävuosi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ilmoittautumisten muut mahdolliset lisätiedot

Työllisyysstatus

Koulutustausta ja ammattiin liittyvät tiedot

Pääasiallinen osaaminen

Ammattiliitto

Työttömyyden kestoon liittyvät tiedot

Toiveet tulevasta työpaikasta

Työllistymiseen liittyvät seikat, esim. ajankohta ja työnantaja

Koulutukseen lähtemiseen liittyvät seikat, esim. ajankohta

Uratehtaan toiminnasta jostain muusta syystä poistumiseen liittyvät tiedot

 

Tietojen käsittely voi myös perustua muihin Yhdistyksen lakisääteisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin (esim. kirjanpitolaki).

Yhdistys ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti vain henkilöltä itseltään hänen omalla suostumuksellaan (esim. paperilla, sähköpostitse, puhelimitse, suullisesti tai teknisellä lomakkeella). Lisäksi teknisten lomakkeiden täyttämisen ja sähköisen viestinnän yhteydessä syntyy teknisiä tunniste- tai lokitietoja, jotka voivat sisältää henkilötietoa.

 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mahdollisessa manuaalisessa aineistossa (esim. osallistujaluettelot) henkilötietojen määrä minimoidaan ja aineistoa käsitellään huolellisesti.

Teknisten lomakkeiden täyttämisen ja sähköisen viestinnän lokitietoja käsittelevät esim. verkkopalveluiden tai muiden tietojärjestelmien toimittajat, joilla on tehtäviensä perusteella niiden käyttämiseen asiallinen ja lainmukainen peruste. Lokitietoja voidaan käyttää mm. häiriöiden tai väärinkäytösten selvittämiseen, ja ne suojataan asianmukaisin keinoin.

Henkilötietoja Yhdistyksen lukuun käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus mm. tietosuojalain 35 §:n nojalla.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa yhdistyksen palveluiden toteuttamiseksi sekä toiminnan rahoittajalle/viranomaiselle (TE-palvelut).

Lisäksi tietoja voidaan joutua luovuttamaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti.

Voimme myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain alihankkijalle, jolloin takaamme sopimusteitse, että henkilötietoja käsitellään lain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka toimivat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin tietojen käsittelystä sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla (esim. EU:n ja Yhdysvaltain välinen ns. Privacy Shield -ohjelma https://www.privacyshield.gov/list)

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä ainoastaan niin kauan kuin niiden käsittely on välttämätöntä.

Osa rekisteritiedoista voidaan kuitenkin säilyttää lainsäädännön (esim. kirjanpitolaki) velvoitteiden mukaisesti, tai muutoin Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, käsitelläänkö Yhdistyksessä hänen tietojaan, mitä häntä koskevia tietoja Yhdistyksen henkilörekisteriin on tallennettu.

Jos rekisterissä on käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, tämä tieto voidaan oikaista, poistaa tai täydentää ilmoittamalla siitä Yhdistykselle.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat henkilötietonsa.

Kaikkia tietoja ei kuitenkaan välttämättä poisteta pyydettäessä. Pyynnöt henkilötietojen poistamisesta käsitellään ja arvioidaan, onko tietojen poistaminen perusteltua. Jos tietojen säilytys on oikeutettua esim. lain nojalla, henkilötiedot voidaan säilyttää kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään kuin on tarpeen.

 

Vastustamisoikeus ja suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, vastustaa tietojensa käsittelyä tai kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla hänen henkilötietojaan käsitellään. Valitus tehdään suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti tämän selosteen alussa mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

 

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje Uratehtaan yhteistyökumppaneille ja toiminnastamme kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.


Uutiskirjearkisto

Ilmoittaudu mukaan

Työnhakija, ilmoittaudu mukaan Uratehtaalle! Haluatko apua ja tehoa työnhakuun? Kaipaatko tietoa miten onnistua työhaastattelussa? Mietitkö miten markkinoida omaa osaamistasi? Haluatko verkostoitua muiden samassa tilanteessa olevien oman alansa ammattilaisten kanssa? Uratehtaan toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Voit itse valita kuinka paljon ja mihin osallistut. Tervetuloa mukaan Uratehtaalle!

Ilmoittaudu mukaan

Yhteistyössä

Insinööriliitto Tampereen Insinöörit ekonomit-ekonomer Tradenomit Loimu Akavan Erityisalat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry