banneri harmaa

Blogi

Alusta-konsepti – Arto Lammintaus

Lyhyesti

Alusta-konseptissa on kyse yhteisöllisen toiminnan käynnistämisestä Pirkanmaan kokeneiden työnhakijoiden aktivoimiseksi ja työllistämiseksi. Tavoitteena on tarjota sellaista työllistymiseen tähtäävää tukea, jota muut tahot eivät vielä tarjoa. Näyttää siltä, että konsepti osuu juuri oikeaan saumaan. Olemme keskustelleet asiasta useiden tahojen kanssa, eikä päällekkäisyyksiä ole juurikaan havaittu. Päinvastoin – kannustusta on saatu ja vihreää valoa on näytetty kaikilta suunnilta! Keskustelukumppaneinamme ovat olleet niin Tampereen kaupunki, Tredea, ELY-keskus, Hermia Group kuin Uratehdaskin. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on saada rakennemuutoksesta kärsineet työnhakijat takaisin tuottavaan ja mielekkääseen työhön.

Lähtökohtia

Huolta Pirkanmaan työttömistä tunnetaan laajalti, joten vastaavia ajatuksia on ollut monella. Alusta-konseptin työstäminen käynnistyi syyskuun lopulla, kun Petri Pekkola, Pete Valonkallio ja kirjoittaja ottivat asian puheeksi erään yhteisen tilaisuuden päätteeksi. Vaikutti heti siltä, että nyt olisi oikea aika tarttua toimeen ja sen enempää viivyttelemättä käydä työstämään asiaa. Pian mukaan liittyi myös Jarmo Rintamäki, ja tällä neljän miehen tiimillä asiaa onkin toistaiseksi viety eteenpäin.

Tiedostimme jo ensimmäisten keskustelujen jälkeen, että tunnistamamme sidosryhmät tuottavat arvokkaita ja tarpeellisia palveluja, joiden avulla työnhakijat ovat pystyneet kehittämään työnhakutaitojaan ja verkostoitumaan paremmin. Monet ovat saaneet niiden avulla arvokasta apua ja onnistuneet työllistymään. Silti on vielä suuri joukko niitä, joilla työttömyys on pitkittynyt ja jotka voisivat saada apua uudentyyppisestä toiminnasta. Pohdinnan tuloksena syntyi ajatus yhteisöllisestä työnhakemisesta, joka tällä hetkellä kulkee nimellä Alusta.

Yhteisöllinen työnhaku

Olemassa olevat palvelut, kuten Uratehdas, auttavat yksilötasolla tarjoamalla tasokasta ja osaavaa koulutusta. Alusta-konseptin tarkoituksena on tuoda mukaan yhteisöllisyys, jolloin työnhakijat voivat toimia työpaikanomaisessa tilassa, saada tukea toinen toisiltaan, yhdistää voimavaransa ja ideoida yhdessä.

Yhteisöllinen toiminta voi toteutua monissa muodoissa: joillekin voi olla tärkeää lähteä kotoa päivittäin ja tulla Alustan toimistoon tekemään työnhakua yhdessä muiden kanssa. Toiselle voi olla tavoitteena omien ajatusten jakaminen muiden kanssa, jotta löytyisi sopiva tiimi viemään eteenpäin ideaa, jota ei voi toteuttaa yksin. Ehkä mielessä on orastava ajatus omasta yrittäjyydestä tai halu työstää omaa ideaa yhdessä muiden kanssa ja tarjota sitä yrityksille ja yhteisöille. Kantavana periaatteena on aktivoida työnhakijat sosiaalisen sitouttamisen kautta löytämään tai luomaan itselleen uusi työpaikka.

Yritysyhteistyön kautta yhteisön jäsenille avautuu uusia mahdollisuuksia käydä dialogia työnantajien kanssa ja tuoda esille osaamistaan esittelemällä yrityksille ratkaisuja ongelmiin, uusia tuote- ja palvelutuoteinnovaatioita sekä tilaisuuksia työstää yrityksiltä hankittuja toimeksiantoja.

Tässä vaiheessa kaikkia mahdollisuuksia ei voi edes luetella! Koska toiminta pohjautuu yhteisöön ja tarkoituksena on toimia innovatiivisesti, voimme odottaa, että toiminta muovautuu sitä mukaa kuin yhteisön havainnot, johtopäätökset ja ideat kehittyvät.

On myös todella tärkeää, että opettelemme uusia tapoja toimia yhdessä työpaikkojen etsimisessä ja luomisessa. Aivan keskeistä tässä on avoimuuden periaate. Kuten Pete Uratehtaalla sanoi, laitamme hyvän kiertämään. Etsimme töitä ja jaamme yhteisön sisällä tietoa löytämistämme piilotyöpaikoista. Ideoimme uusia tuotteita ja business-ideoita avoimesti pyrkien löytämään mahdollisimman laajan näkemyksen asiasta, ja esittelemme ideoitamme yrityksille. Olemme myös valmiita ohjaamaan yrittäjyyttä miettivät edelleen omalle polulleen.

Toiminnalle hankitaan näkyvyyttä mediassa ja ottamalla yhteyttä yrityksiin. Pyrimme luomaan toiminnasta niin houkuttelevaa, että yritykset näkevät Alustan paikkana, josta heidän kannattaa tulla poimimaan hyviä työntekijöitä. Visionamme on, että kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt löytävät työpaikan!

Tilanne nyt

Olemme käyneet alustavia keskusteluja Tampereen keskustassa sijaitsevasta isosta toimitilasta, jonka kaupunki voisi mahdollisesti osoittaa käyttöömme. Tila vapautuisi tammikuun alussa. Rahoituskeskustelut ovat lähdössä käyntiin ja ne pyritään viemään päätökseen mahdollisimman pian. Pyrkimys on, että kaikki olisi selvää lähiviikkojen kuluessa, jotta toiminta voisi alkaa pian vuodenvaihteen jälkeen.

Omasta ja koko tiimin puolesta haluan kiittää kaikkia niitä, jotka vastasivat Uratehtaan postituslistalla oleville tehtyyn kyselyyn Alusta-konseptista tai jotka osallistuivat 6.11. pidettyyn Alusta-konseptin esittelytilaisuuteen. Kyselyyn vastasi 127 henkilöä, joista 64% vastasi "Kyllä" ja 26% "En osaa sanoa, tarvitsen lisätietoa". Vain 10% vastasi "Ei". Useimmissa "Ei" -vastauksissa syinä oli työllistyminen tai opiskelun aloittaminen

.

Jaamme lisää tietoa heti kun konkreettisia päätöksiä on saatavilla. Toistaiseksi tiedotus kulkee Uratehtaan ystävällisellä avustuksella heidän postituslistaansa käyttäen. Jatkossa Alusta käyttää myös omia kanavia tiedonvälitykseen, joista kerrotaan aikanaan. Tästä on hyvä jatkaa!

Uratehtaalla 6.11.2014 Pete Valonkallio ja Arto Lammintaus kertoivat Alusta-konseptista, sen taustoista ja tavoitteista. Kuulijoita oli paikalla peräti 47.

Arto Lammintaus on konsultti ja kouluttaja

http://fi.linkedin.com/pub/arto-lammintaus/3/aaa/365/

Arto Lammintaus

 

Kommentoi (0) Osumia: 1608

Tunnista toimintatyylisi - onnistu työnhaussa - Tiina Tuohino

Uratehtaan yhteyspäällikkö Maija Heino piti erinomaisen tilaisuuden 30.10.2014 aiheena: "Miten toimintatyylini vaikuttaa työnhakuun?"

Aamusta lähdettiin tutustumaan erilaisiin toimintatyyleihin. Maija Heino tutustutti meitä Thomas-järjestelmään, joka on maailman käytetyin työpsykologian analyysimenetelmä. Thomas-järjestelmän ideana on löytää työntekijöiden vahvuudet ja motivaattorit, jolloin oikeat ihmiset saadaan sijoittumaan oikeille paikoille. Ideana ei ole hyvät tai huonot tulokset, vaan erilaisuuksien tunnistaminen.

Neljä toimintatyyliä

Thomas tarkastelee neljää eri tyyliä: Hallitsevuus, Vaikuttavuus, Pysyvyys ja Myöntyvyys. Kunkin kohdalla käytiin pääpiirteittäin läpi tyylin tunnistamista auttavia sanoja ja toimintatapoja. Väliharjoitteena näiden avulla kukin kohdallaan mietti omaa toimintatyyliään. Hetken mietinnän jälkeen jatkettiin tutustumalla eri tyylien motivaatiotekijöihin ja pelkotiloihin. Toimintatyyleillä on myös kehityskohteensa, jotka on hyvä tunnistaa ja tiedostaa itsessään ja toisen tyylin edustajissa.

Hyöty

Millaista hyötyä eri toimintatyyleistä on organisaatiolle? Työpaikoilla syntyvät viestinnälliset epäselvyydet johtuvat yleisemmin siitä, ettei toista ymmärrä. Thomas-järjestelmän hyöty onkin vahvasti tuomassa omaan viestintään ja toimintaan ymmärrystä erilaisuuden kirjosta. Mielenkiintoista oli oppia tunnistamaan, kuinka kutakin toimintatyylin edustajaa on hyvä lähestyä asiansa kanssa: faktat pöytään ja suoraan asiaan, kun vastapuolella on Hallitsevuus. Vaikuttavuuden seurassa kannattaa vaihtaa kuulumisia ennen asiaan siirtymistä. Luontevaan kanssakäymiseen pääsee Pysyvyyden kanssa lähestymällä hitaasti ja antamalla harkinta-aikaa. Myöntyvyyden mukavuusalueella toimitaan, kun lähestytään asiapohjaisesti ja annetaan riittävästi aikaa faktojen tutkiskeluun. Kommunikoinnin sujumisen lisäksi organisaatio hyötyy siitä, että tehtävien vaatimukset tukevat henkilön luontaisia ominaisuuksia. Tämä näkyy suoraan töiden sujumisena, motivoituneina tekijöinä ja työviihtyvyytenä. Kullakin toimintatyylillään on vahvuutensa ja heikkoutensa ja terve organisaatio tarvitsee kaikkia tyylejä menestyäkseen.

Kaikkia tarvitaan työyhteisössä

Thomasin jäsentelyn avulla huomataan, kuinka ainutlaatuisia ja arvokkaita ominaisuuksia jokaisessa meissä on olemassa, kunhan opimme tuntemaan niin itseämme kuin toisiamme. Se, mikä minulle on omassa toimintatyylissäni niin päivän selvää, on toisen toimintatyylin edustajalle uutta juttua. Siinä, missä Hallitsevuus tarttuu hihat heiluen toimeen, tarvitsee Myöntyväisyys tarkat ohjeistukset työtehtävän suorittamiseen. Lopputulokseen pääsee kumpikin – omaa reittiään ja kuitenkin samaan aikaan. Työnhaussa on ensisijaisesti syytä hakea tehtäviä, jotka sopivat omille toimintatyyleilleen ja paikallaan nostaa esille omaa erityisyyttään toimintamallinsa kautta. Nämä seikat tulee selkeästi näkyä CV:ssä ja hakemuksissa. Yksikään tyyleistä ei ole toista parempi, ja kukin meistä yksilönä on vahvasti jotain tyyliä, ja eri painotuksilla kolmea muuta.

Toimintatyylit apuna rekrytoinnissa

Maija Heino kertoi case-esimerkkinä, kuinka Thomas-järjestelmää voi hyödyntää työnantajapuolella rekrytoitaessa uutta henkilöä organisaatioon kuin myös työnhakijapuolella työnhaussaan:

Case Varasto:

Varaston uudistaminen: Työnantajan on hyvä suunnata katseensa Hallitsevuuteen. Hallitsevuuden ominaisuuksiin kuuluu muutoksen läpivienti, hänen on luontevaa hypätä tuntemattomaan.

Halutaan toimia hyvin ihmisten ja asiakkaiden kanssa, varmistua hyvästä palvelusta: Tehtävään valitaan Vaikuttavuus. Vaikuttavuudelle on tärkeää, että ilmapiiri on hyvä.

Reklamaatioita käsittelevä osasto: Riittävän pitkäpinnainen työssä on Pysyvyys. Pysyvyys kestää kitisevät ja rutisevat asiakkaat, eikä menetä malttiaan sen kaikkein vaikeimmankaan asiakkaan kanssa.

Saldot täsmäämään ja varastoprosessien suoritus tarkalleen sovitun mukaista: Parhaiten tehtävään soveltuu Myöntyvyys, jolle ominaista on tarkkuus, halu tehdä tarkoin sovitun mukaista.

Hyöty minulle

Oman toimintatyylin tunnistamisen ansiosta sain lisää tarkkuutta omaan työnhakuuni: osaan tarjota osaamistani organisaatioon, jossa osaamistyylilleni on tarvetta. Osaan myös hakeutua tehtävään, joka sopii parhaiten juuri minun toimintatyylilleni. Ymmärtäessäni oman toimintatyylini vahvuuksia ja heikkouksia opin, kuinka soveltaa omaa tapaani suhteessa muihin. On hieno tunne, kun tietää, kuinka jatkossa säätää entistä yksilöllisemmin omaa taajuuttaan toisen taajuudelle antaen tälle tilaa loistaa ja onnistua työelämässä. Voin osaltani vaikuttaa hyvinkin niin omaan viihtyvyyteeni kuin muiden viihtyvyyteen, mutta myös työssä onnistumiseen.

Kiitos Maija sekä päivään osallistujat! Oli ilo olla osana aktiivista ryhmää, jossa aamulla vielä autuaan tietämättömät kuulijat löysivät paikkansa ryhmissä: Hallitsevuus, Vaikuttavuus, Pysyvyys ja Myöntyvyys. Torstain aikana saaduilla eväillä on hyvä tehdä taas jotain vähän paremmin työnhaussaan matkalla Optimaaliaan!

Tiina Tuohino, Customer Success Facilitator

http://fi.linkedin.com/in/tjtuohino/

Tiina Tuohino

 

 

Kommentoi (0) Osumia: 2874

Myyjäksikö tässä vielä pitäisi ryhtyä? – Arto Lammintaus

Työnhakija voi ja hänen kannattaakin hyödyntää B2B-markkinoinnissa opittuja jippoja myydessään omaa osaamistaan työnantajille. Näin kertoi sarjayrittäjä ja konsultti Antti Seppälä (JULMA Consulting Oy) 29.10.2014 Uratehtaalla otsikolla "Markkinoinnilla menestykseen".

Päästäkseni kiinni aiheeseen haastoin otsikon ja sisällön heti luennon alkuvaiheessa: Oliko tässä kyse markkinoinnista – eli siitä, että opetellaan taitoja, joilla työnhakija voi lisätä työnantajien tietoisuutta itsestään – vai myynnistä eli taidoista, joita tarvitaan, kun pyritään tekemään kaupat – eli tässä tapauksessa saamaan työpaikka? Painotus menikin sitten enemmän tuonne myynnin puolelle ja täysin perustelluista syistä. Ja hyvää settiä Antti sitten heittikin!

Vaan kerronpa hieman omaa tulkintaani aiheesta myyminen.

Jokainen meistä on myyjä! Useimmat eivät tule asiaa edes ajatelleeksi, vaikka jokainen spontaanisti myy jotakin. Meistä jokainen myy omia ajatuksiaan ja toiveitaan perheenjäsenille ja ystävillemme, jos ei muuta. Monet ovat myyneet esimiehelleen ajatusta palkankorotuksesta, konferenssimatkasta, koulutusmahdollisuuksista tai paremmista työvälineistä. Useat meistä myyvät vanhoja tavaroitaan, asunnon, auton tai purjeveneen. Nyt on vain herättävä siihen, että nuo luontaiset myyntitaidot ja niiden kehittäminen ovat tärkeitä uuden työn nappaamiseksi.

Jossain vaiheessa kaikki muuttui

Joskus ennen – vuonna miekka ja kirves – kaikki oli toisin. Jos työnhakijalla oli jokin koulutus, hyvä niin; jos ei, niin työntekijä opetettiin töihin. Riitti, että ilmoitti olevansa kiinnostunut työskentelemään firmassa XYZ ja pääsi töihin. Ja sitten vielä kysyttiin, että mitä haluaisi tehdä. Melkoista ylellisyyttä! Nyt peli on käännetty toisin päin. Vaatimukset osaamisen suhteen ovat aivan toisenlaiset, työnantajat ovat haluttomia kouluttamaan uutta työntekijää, sillä työ pitäisi osata heti. Kaiken lisäksi olisi parempi olla nuori ja dynaaminen kuin kouliintunut ja charmikas. Lisäksi pitäisi kyetä taipumaan moneen vaatimukseen sen lisäksi, että on täysi guru vähintään parilla ydinosaamisalueella.

Hei, me neuvotellaan

Helppo yhtälö? No, ei tosiaan! Eikä se aina ole edes realistinen. Siksi asioita on purettava auki uudella tavalla. Joskus se, mitä työnantaja hakee, ei ehkä olekaan ihan niin tarkkaan työstettyä kuin ilmoitus antaa ymmärtää ja tilaisuus voi löytyä yllättävästä paikasta. Työtehtävän vaatimuksia ei pidä ajatella "apteekin hintoina" – asioina, joista ei voisi joustaa tai keskustella. Neuvottelun varaa voi olla joskus yllättävänkin paljon. Täytyy nähdä mahdollisuuksia myös siellä, missä muut eivät niitä näe. Ja joskus uusi työ voi löytyä sen ansiosta, että hait ensin toista tehtävää samasta yrityksestä. Aina kannattaa kysyä. Nimittäin ellet kysy, olet jo saanut kieltävän vastauksen.

Jos työnantaja hakee rautaista himmelinsäädön ammattilaista, voikin olla, että aivan sellaista työmarkkinoilla ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai että se ei ole paras vaihtoehto työnantajallekaan. Ei ole ollenkaan tavatonta, että kun jostakin paikasta ilmoitellaan, ketään ei palkatakaan, ja muutaman kuukauden päästä haetaankin vipstaakinvärkkääjää ja hieman toisenlaisella profiililla. Yrityksessä huomattiin, että pyydettiin liikaa eikä saatu yhtään lähellekään hyvää hakijaa, tai ymmärrettiin, että pitkällä tähtäimellä tarvitaankin enemmän jotain muuta osaamista.

Myyntiä ja työtä

Vaikka tarjolla on paljon myös itse myyntityötä, niin useimmat meistä eivät kuitenkaan hae sellaista. Monelle se olisi suoranainen kauhistus: stressaavaa, ahdistavaa, täysin mukavuusalueen ulkopuolella! (Toki joillekin myyntityö on ihan luontevaa. Olemmehan erilaisia, ja hyvä niin.) Jos oma osaaminen on jossain aivan muualla kuin myynnissä, niin tässä tilanteessa pitää kuitenkin olla sen verran myyjä, että onnistuu myymään oman osaamisensa ja saa sen valjastettua mielekkääseen käyttöön.

Miten minusta tulee myyjä – ainakin hetkeksi? Pakko on huono motivaattori, joten kannattaa miettiä, miksi jonkin työn haluaa. Kun vastaan tulee sellainen työ, jonka todella haluaa, silloin löytyy myös motivaatio. Joskus on hieman selvitettävä, voisiko unelmatyö löytyä joltakin sellaiselta toimialalta, jonka on aiemmin sivuuttanut. On myös poistettava ne myyntityön esteet, jotka ovat vain sinun omassa mielessäsi. Lakkaa sanomasta itsellesi, ettet muka osaa myydä omaa osaamistasi. Kyllä sinä osaat. Ja opit lisää tehdessäsi sitä.

Tärkeintä oman osaamisen myynnissä on se, että teet osan asioista kuten muutkin tekevät – mutta sitten joissakin asioissa osaat erottua muista myönteisellä tavalla. Hae paikkaa heti kun sen löydät (aktiivisuus on hyvä taktiikka), ota yhteyttä puhelimella, kysele tuttavalta, joka on jo töissä samassa firmassa, jne. Mutta muista, millä tavoin voit erottua kaikista muista: laadi sopivasti erilainen hakemus ja CV, jätä muistijälkiä hakemuksen tai keskustelun avulla ja muuta sellaista.

Viimeiset tärpit

Omassa luennossaan Antti Seppälä antoi hyviä vinkkejä tähän muista erottautumiseen. Parhaita niistä ovat mielestäni nämä:
• Soita ja kysy. Ja kun soitat, älä kysy itsestäänselvyyksiä, joita kaikki muutkin kysyvät. Keksi jotain fiksua mutta omaperäistä, joka jää työnantajan mieleen.
• Koeta sopia 10 minuutin puhelinaika, jossa voit esitellä portfoliosi esim. JoinMe-työkalun avulla.
• Käytä hakemuksessa lainauksia aikaisemmilta työnantajiltasi.
• Laita jo otsikkoon jotakin, mikä erottaa sinut muista hakijoista.
Kannattaa myös muistaa, ettei ole kenenkään etu, että yrität työnhakutilanteessa olla joku muu – vastapuoli kyllä yleensä huomaa sen. Myyntiäkin on tärkeä tehdä omana itsenään. Se on paljon vakuuttavampaa.

Opiskele ainakin sen verran myyntiä, että ymmärrät perusasiat. Lue jokin kirja myynnin perusteista. Ymmärrä, että myyminen ei ole sitä, että vain kehut itseäsi ja uuvutat kuulijan pitkällä työhistoriallasi. Tai ehkä sekin on myymistä, mutta uskotko sen olevan tuloksellista myymistä? Tuskin. Ajattele, että myyminen on sitä, että kyselet ja selvität, mitä tarpeita työnantajalla on, ja sitten tuot esille, kuinka sinä pystyt vastaamaan noihin tarpeisiin. Haluaako työnantaja sellaisen työntekijän, joka on valinta, jota ei tarvitse katua? Varmasti, sillä jokainen työntekijä on kallis investointi ja riskejä pyritään välttämään.

Sinun on vakuutettava työnantaja siitä, että he eivät pety sinuun. Lue työpaikkailmoituksia rivien välistä, kysy asioita, joita useimmat muut evät kysyisi, ja pyri selvittämään tavallista tarkemmin, mitä työnantaja hakee. Älä tyydy tavanomaiseen tapaasi toimia. Tee enemmän, niin saavutat enemmän. Tunnista työnantajan ongelma ja tarjoa heille ratkaisu!

Arto Lammintaus on konsultti ja kouluttaja

http://fi.linkedin.com/pub/arto-lammintaus/3/aaa/365/

 

Kommentoi (0) Osumia: 1596

Success Mixture from NBF 2014: Vision. Belief. Continuous Improvement. Work for Bigger Cause. - Hannele Piitulainen

I visited Nordic Business Forum last week and I shall share few ideas that I recall from Jim
Collins, Arnold Schwarzenegger and Sir Alex Fergusson.

I start with Vision. Having powerful, inspiring vision is the most single important thing
human can have in her or his life. Then the second important thing is faith or belief.
Unwavering belief that you can realize the vision. When you strongly believe that your
vision is achievable, doable, reachable your mind will find ways to beat/clear the obstacles.
Your vision should be vivid image in your mind, so motivating, so inspiring - and when you
talk about that you can transfer your inspiration and feeling to the other people. Boys and
girls when its like this - you are on the mission.


Strong vision makes you unstoppable. Schwarzenegger said that one should ignore nay-
sayers. This is where your belief for your vision is achievable and doable is required.
There shall be numerous people saying you cannot do it, because its "too expensive", "too
old modish", "there is no market for it". But look around was there market place for new
sport store in Finland? Yes - XXL is here. Was there market place for watches on 2014?
Yes, many people are again wearing some gear in their wrists measuring both time and
blood pressure, steps taken, donuts eaten. Life is in such a rapid change that there are
opportunities available. World is changing, your vision can be real if you work hard enough
on daily basis.


Alex Ferguson, great great guy from UK & Manchester, with many years awesome
coaching summarizes this: "When you really want something - and you have deserved it
by your work - all the universe conspires in helping you to achieve it".
When faith is strong one can do many hours of work, as Arnold put it "to succeed you have
to work your ash off". And Arska really did do that, he was pumping iron several hours per
day, working on construction site and also studying. He was doing all that and smiling.
Why he could smile continuously - because he was doing what he loved and he
approaching his goal. He was really doing everything to win the best price, second place
was not an option. And as you and me know - he actually is not the best actor under the
sun, but he was enough motivated and dedicated, he was so inspired by his goals and
visions that he could get the roles even till he was not the best of the best always. But this
aint the first time when I come to fact that success is not measured by skills but attitude.
Good attitude is more important than skill, with right attitude lack in skill can be overcome.
Coming back to Alex's quote - have a goal and work hard - it will pay you. Your mind also
will help you to spot the useful opportunities that will help you on your journey. But
remember to be very disciplined, because there shall be rainy days.


Jim Collins was talking about the Scott's and Admundsen's expeditions on the South Pole.
Admundsen reached the goal alive, because no matter the conditions he did proceed 20
miles per day. Scott on the other hand decided to proceed only on the good days. This
caused his men to do 0-80 miles per day. Obviously after 80 miles on South Pole they
were too tired to stand the next day's storm. When human has a goal only way is to reach
it, is to do something for it daily. Improve a bit daily. Arnold did, Admundsen did. A good
runner or player practices daily. So one should work ones ash off on regular bases. What
do you practice - stop watching TV unless you want to be expert of TV watching.
Jim and Arnold - both were talking about giving back attitude. Life coach Tony Robbins is
also encouraging people to work for goals which are greater than they are. The trick is
that when you serve the community or your company, or some bigger cause (for some it is
God), you are serving other people (or God) and it makes you feel good because you have
a reason, bigger reason than yourself to do it.


I give back by helping my friend in his campaign for Parliament Elections 2015. One of my
friends is volunteering for SPR, helping other people by listening. Volunteering is a great
way to identify hiding talent in you, talents which are not revealed in regular work
environment. About talents, the most religious ones of us can continue by reading Bible
Matthew 25:14-30. Its actually parable that every Finn should reread, and think where his
or her talents are - burried in the ground or in the use. Why? Because talent equals
money.


Crazy enough to have tee-coffee & pay the ticket to NBF. This guy loves personal and
business development - improving on daily bases. You have questions, send message. If
you want it in Finnish, ask me to speak.


Br, Hannele Piitulainen

www.linkedin.com/in/piitulainen

 

Kommentoi (0) Osumia: 1106

Flow:lla unelmatyöhön! - Christine Mariani

Tehtaan torstaissa 2.10. projektilaiset Petra Heikkari, Minna Innala ja Tiina Tuohino jakoivat kokemuksiaan siitä, miten he tapaamisensa myötä aloittivat toistensa tehokkaan sparrauksen työnhaussa.

Yhteistyön tuloksena tehokolmikko on kehittänyt työnhakutaitojaan ja itsensä brändäämisen huippuunsa. Ensin analysoimalla itseään ja avaamalla tavoitteitaan: mitä minä haluan tehdä, mikä on minun unelmatyöni ja miten minä pääsen sinne, sitten asettamalla selkeitä päämääriä. Sparrausryhmä tuo arvokasta lisää: omat vahvuudet pystytään näkemään sparrauskaverin ansioista uudella tavalla. Kun yhteistyö on avointa ja toista arvostavaa, voidaan antaa varsin suoraakin palautetta cv:stä ja hakukirjeistä. Yksin hakemuksia puurtamalla tulee helposti sokeaksi omalle tekstilleen. Sparraaja näkee cv:n tuorein silmin ja eri näkövinkkelistä, joten hän pystyy kyseenalaistamaan siinä olevia ilmauksia ja kirjoitustapaa. Yhteistyön tuloksena syntyneet uudet cv:t olivat esillä hienoissa portfolioissa.

Innostuneisuus selvästi välittyi meille kuulijoille. Tapaamisessa pääsimme muodostamaan sparrausryhmiä Petran, Minnan ja Tiinan käytännön vinkkien saattelemana.

Pienryhmien ajatuksia:

Interaktiivisissa työpajoissa kuultiin pienryhmien ajatuksia muun muassa siitä, miten lähteä tavoittelemaan unelmatyötä ja miten flow-tila saavutetaan:

- Piilotyöpaikkojen merkitys korostuu.

- Tärkeää löytää omaa arvomaailmaa vastaava työpaikka.

- Innostuneisuus, unelmatyö antaa voimaa, ei vie sitä.

- Työnhaun haaste: mitä minusta/hakemuksestani muistetaan.

- Työnhaun flow-tilaan pääsee kun maali on kirkkaana edessä, osalla toimintatyyli on suoraviivaisempi kuin toisilla. Varsin hienoa, että tehtaalaisten mielestä takaiskut eivät kauan kirpaise.

- Flow-tilan saavuttaa jokaisessa työnhaun vaiheessa: jatkumo työhakemusten ja työnhakuprofiilien laatimisesta onnistumiseen ja haastatteluun pääsemiseen. Tässä on tärkeää asettaa välitavoitteita ja palkita itseään onnistumisista. Varasuunnitelmia on aina hyvä olla.

- Sparrausta edesauttaa myönteiset ajatukset itsestä

- Nälkä on kova, tiedetään mihin halutaan, mutta arvioidaan omia rahkeita hakea sellaiseenkin tehtävään, johon ei ole se pätevin kandidaatti.
- Omalta mukavuusalueelta voi poiketa. Mieti, voisiko se olla kokeilemisen arvoista! Uratehtaan Maijan sanoin: "Kehittymistä ei tapahdu, jos hakee vain tehtäviä, joita osaa. Hae sen sijaan haastavampiin tehtäviin."

- Sparraus on aina kaksisuuntaista, molemmat saavat yhteistyöstä arvokasta oppia.

- Ryhmissä annettiin jo konkreettista sparrausta ja työnhakuvinkkejä. Hienoa!

- Tehtaalaiset ovat eri aloilta, joten asiantuntemusta ja osaamista tässä verkossa on todella paljon.

Toivotaan, että muodostuneet ryhmät toimivat aktiivisesti yhdessä ja syntyy uusia ryhmiä. Hedelmällisen sparrauksen lähtökohta on, että tietoa jaetaan toisille.

Petra, Minna ja Tiina järjestivät inspiroivan työpajan, kiitos heille siitä!

Christine Mariani, DI/ biomateriaalien asiantuntija

Kuvassa ryhmän tuotoksena työnhaun jäävuori-malli.

 

Kommentoi (0) Osumia: 1271
Työllistymistarina
Artikkeleita:
2
Projektilainen kertoo
Artikkeleita:
20
Viikkokirje
Artikkeleita:
5
Talentti esittelyssä
Artikkeleita:
4
Vieraileva kirjoittaja
Artikkeleita:
17
Walk for Jobs
Artikkeleita:
5

Tervetuloa blogiimme

Uratehdas -blogi käsittelee ajankohtaisia korkeakoulutettujen teknisen ja kaupallisen alan ammattilaisten työnhakuun liittyviä aiheita.

Blogia kirjoittavat uratehdaslaiset, kouluttajat, yhteistyökumppanimme sekä Uratehtaan henkilöstö.

 

Haluatko kirjoittaa Uratehtaan -blogiin? Lähetä ideasi ja tekstisi osoitteeseen maija.heino@uratehdas.fi

TE logo vaakaIL logo vaaka rgb